תנאי שימוש ותקנון

תנאי שימוש ותקנון

כללי
אתר האינטרנט ESet-nod-32.com (להלן "האתר") שפותח ומופעל על ידי "שליו טכנולוגיות מחשוב" ו/או "ענק התוכנה – ShalevSoft" (להלן "החברה") משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים של חברת ESET העולמית (להלן "היצרן") על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

אודות המכירות

האתר מאפשר לך לרכוש באמצעותו מוצרים של היצרן בדרך נוחה, מהירה וקלה ובמחירים אטרקטיביים.
עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג דף מכירה הכולל את שם המוצר, עלותו, משך הרישיון, תנאי תשלום, קישור המפנה לדף מידע על המוצר הכולל את המפרט הטכני הנדרש עבורו, וכן פרטים רלוונטיים נוספים.
חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
חלק מן המוצרים באתר מוצעים למכירה על ידי הפניית הלקוח באמצעות קישורים לאתרי האינטרנט שלנו. בעת כניסה לאתר החנות שלנו אתם עוזבים את האתר ועוברים אל אתר אחר שמופעל על ידינו. כניסה לאתר תהווה אישור לכך שקראתם והסכמתם לתנאי השימוש באתר לפני תחילת השימוש בו.
במהלך ביצוע הרכישה של המוצר או השירות (להלן "הפעולה") הינך נדרש למלא פרטים בסיסיים כגון שם מלא, כתובת, פרטי התקשרות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן:"הלקוח" או "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
מיד לאחר ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, יקבל הלקוח את פרטי הרשיון על גבי מסך התוצאה (להלן "התוצאה"). כמו כן פרטי הרישיון ואישור העסקה ישלחו אל הלקוח אל כתובת הדואר האלקטרוני שהזין בעת ביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה.
שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את מספר אישור העסקה ופרטי הרשיון הרלוונטים יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל קומסקיור. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה ידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות שלנו לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה.

אספקת/הובלת המוצרים

כל המוצרים הנמכרים באתר מסופקים ללקוח באופן אלקטרוני בלבד ונשלחים באמצעות דואר אלקטרוני שהוזן ע"י מבצע הפעולה.
החברה מתחייבת לספק מוצר או שירות שנרכש בתוך 24 שעות באמצעות דואר אלקטרוני. התחייבות זו תקפה רק על מוצרים או שירותים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות תקלות תקשורת, השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לחברה. יינקטו מירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה.
במקרה של עיכוב חריג באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיפי "ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה" להלן המפורטים בהמשך.
בכל מקרה תוגבל אחריותה של החברה בהקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ׳׳שאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו /או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או לשירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות שלנו, אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לגורמים הרלוונטיים לצורך הפתרון.
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני Sales@shalevsoft.co.il, או בטלפון 074-7010800.
נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהלי כי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
• המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
• המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
• המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
• המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממבצע פעולה מלרכוש מוצרים באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
• מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
• בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14 ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן).
בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בלבד
שביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14 ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
א. טובין פסידים;
ב. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995;
ג. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
ד. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות הדוא"ל: sales@shalevsoft.co.il
תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר החברה למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא
תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל תחזיר החברה למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפי "ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה", במקרה שהעסקה שבוטלה הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תהא החברה רשאית לחייב אותך בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

אחריות

אחריות בגין מוצרים/שירותים:
החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. כמו כן החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית למוצרים הנמכרים באמצעות מערכת קריאות שירות וכתובת דואר אלקטרוני.
עם זאת יש לציין כי החברה אינה היצרן או של המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר. לפיכך, השימוש במוצרים כפוף להסכמתך לתנאי השימוש במוצר של היצרן, אותם הנך מתבקש לקרוא ולהסכים עליהם בעת התקנת המוצר ו/או השירות.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ״שאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו /או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החברה בכל מקרה תוגבל אך ורק להחזר כספו של הלקוח.
החברה לא תהא אחראית להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
אחריות כללית בגין פעילות האתר:
השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת.
האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין-לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
מאחר והחברה מפנה גולשים באמצעות קישורים באתרה לאתר מאובטח אחר המתוחזק ע"י צד ג', החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אליהם מופנים הגולשים.
החברה אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

תנאים נוספים
אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה, מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות של החברה ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

שונות

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל-אביב-יפו.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 3 בדצמבר 2015 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.